گوزن روی دریاچه یخ زده که بلد نیستند بدوند

%d bloggers like this: