عکس : ایران قدیم !!!

روزنامه فروش دوره گرد


آرامگاه حافظ در زمان قاجار


عکسی از مظفرالدین شاه

کوتاه کردن سبیل مبارک

عکسی از محمد علی شاه

ماست فروش دوره گرد

کشیدن دندان

کارگر ساختمان

اولین بستنی فروشی

آرایشگر


Advertisements
%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: